پنجشنبه 24 تیر 1395

شرح فعالیت های علمی و مسئولیت ها

نوع مطلب :اخبار ،

 

شرح فعالیت های علمی و مسئولیت ها
 
پیرو انعکاس برخی اطلاعات غلط، ناقص و یا مربوط به گذشته فعالیت ها و مسئولیت های آقای عماد افروغ و برخی پرسش ها، شرحی از این سوابق منعکس می گردد:

1. اطلاعات شخصی

نام و نام‌خانوادگی: عماد افروغ
تاریخ تولد: 1336
محل تولد: شیراز
Email: Emad_ Afrough @ Yahoo. Com   
 www.afrough.mihanblog.com

2. سوابق تحصیلی

مقطع            نام دانشگاه            رشته               تاریخ فارغ‌التحصیلی

كارشناسی        سالفورد – شیراز         جامعه‌شناسی        1365
كارشناسی ارشد        شیراز                جامعه‌شناسی        1369
دكتری            تربیت مدرس            جامعه‌شناسی              1376
پایان‌نامه كارشناسی ارشد:    گسترش شهرهای اصلی و بلعیده شدن روستاهای اطراف، مطالعه موردی استان فارس (1365 – 1335).
پایان نامه دكتری: فضا و نابرابری اجتماعی ؛ ارائه الگویی برای جدایی‌گزینی فضایی و پیامدهای آن.

 دانشجوی نمونه كشور در مقطع دكتری در سال 1373.
 
3. مرتبه دانشگاهی

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس از 1376 تا 1382.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1382- 1388.

 

4. شرح آثار علمی (تألیفات، مقالات، سخنرانی‌ها، گفتگوها و میزگردها و نقدها)
 
الف: كتاب‌های منتشره

o    ترجمه كتاب "قدرت، نگرشی رادیكال". تألیف استیون لوكس. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1375، چاپ دوم، نشر علم، 1393.
o     فضا و نابرابری اجتماعی. تهران: دانشگاه تربیت مدرس، 1377، چاپ دوم( فضای شهری و نابرابری اجتماعی) با اصلاحات و مقدمه چاپ دوم، نشر علم، 1394.
o     ابعاد فضایی نابرابری‌های اجتماعی. تهران: انتشارات بقعه، 1379.
o    هویت ایرانی. تهران: انتشارات بقعه، 1380
o    نگرشی دینی و انتقادی به مفاهیم عمده سیاسی. تهران: انتشارات فرهنگ و جامعه، 1379، چاپ دوم، 1380.
o     فرهنگ‌شناسی و حقوق فرهنگی. تهران: انتشارات فرهنگ و جامعه ، 1379، چاپ دوم 1380.
o    چشم‌اندازی نظری به تحلیل طبقاتی و توسعه. تهران: انتشارات فرهنگ و جامعه، 1379، چاپ دوم، 1380.
o    چالش‌های كنونی ایران. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، 1380.
o     اسلام و جهانی شدن. تهران: كانون اندیشه جوان، 1384.
o     رنسانسی دیگر. تهران: كتاب آشنا، 1381
o     ترجمه كتاب «روش در علوم اجتماعی، رویكردی رئالیستی». تألیف آندرو سایر. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول بهار1385، چاپ دوم 1388، چاپ سوم 1394.
o    گفتارهای انتقادی. تهران: انتشارات سوره، 1385.
o     مقدمه‌ای بر ترجمه تئوری رفتار جمعی. تألیف نیل اسملسر و ترجمه رضا دژاكام. تهران: مؤسسه یافته‌های نوین، 1380.
o    ساخت رانتی و فساد. سردبیر، ویراستار و تنظیم مقدمه؛ تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، 1383.
 o    انقلاب اسلامی و مبانی باز تولید آن. تهران: انتشارات سوره مهر،1386 چاپ دوم، 1391 با اضافات و ویرایش جدید.
o    محتواگرایی و تولید علم. تهران: انتشارات سوره مهر، 1386.
o    حقوق شهروندی و عدالت. تهران: انتشارات سوره مهر، 1387.
o    هویت ایرانی و حقوق فرهنگی. تهران: انتشارات سوره مهر، 1387.
o    ما و جهانی شدن. تهران: انتشارات سوره مهر، 1387.
o    روشن فكری و اصل گرایی فلسفی. تهران: انتشارات سوره مهر، 1387.
o    مناقشه حق و مصلحت و بن‌بست جنبش دانشجویی. تهران: انتشارات سوره مهر، 1387، چاپ دوم، 1391 با اضافات و ویرایش جدید.
o    گفت و گو، ابزار یا گفتمان. تهران: انتشارات سوره مهر، 1387.
o    گفت و گوهای سیاسی. تهران: انتشارات سوره مهر، 1387.
o    احیاگری و مردم سالاری دینی.تهران: انتشارات سوره مهر،1389.
o    درباره رابطه اخلاق و سیاست، نقدی بر ماکیاولیسم. تهران: انتشارات سوره مهر، 1390.
o    مقدمه ای بر کتاب" ارزیابی الگوی تحلیلی میشل فوکو در مطالعات دینی"، نوشته الهام نصیری پور. قم: بوستان کتاب، 1390.
o    دیالکتیک خرد و جامعه، دریچه ای به سوی حقیقت. تهران: انتشارات سوره مهر،1392.
o    مقدمه ای بر کتاب "رئالیسم انتقادی؛ هستی شناسی اجتماعی و امکان وارسی تجربی در پدیده های علوم اجتماعی"، نوشته زینب توحیدی نسب و مرضیه فروزنده. قم: بوستان کتاب، 1392.
o    ما قال و مَن قال ( مجموعه سه جلدی). تهران: مؤسسه انتشاراتی همشهری، 1392.
o    نقد السلطه من منظورٍاخلاقی. بیروت: مرکز الحضاره لتنمیه الفکر الاسلامی، 1435 قمری (1393 ش).
o    فریادهای خاموش، روزنگاشت تنهایی. تهران: انتشارات سورۀ مهر. 1393.
o    شرحی بر دیالکتیک روی بسکار. تهران: نشر علم، 1394.
o    ترجمه کتاب «دیالکتیک و تفاوت». تألیف آلن نری. تهران: نشر علم، 1394.


ب: مقالات

o    مروری بر پیش فرض‌های اساسی نظریه ستیز در جامعه شناسی
              (فصلنامه رشد آموزش علوم اجتماعی شماره 14، 1371)
o    كارل ماركس و نظریه ستیز
              (فصلنامه رشد آموزش علوم اجتماعی شماره 15، 1372)
o    بررسی رویكردها و نظریه‌های اصلی در جهان سوم و دیدگاه پیشنهادی مبتنی بر نظام اجتماعی (ارائه و  چاپ)
              (مجموعه مقاله‌های سمینار جامعه‌شناسی و توسعه سمت (جلد اول)، 1372)
o    شهری شدن و توسعه (ارائه و چاپ)
              (مجموعه مقاله‌های سمینار جامعه‌شناسی و توسعه سمت (جلد اول) ، 1372)
o    الگوی پراكندگی جمعیت در استان فارس (1370 – 1335) (ارائه مقاله) تنها خلاصه مقالات چاپ شد.
              (اولین همایش فارس شناسی 1372)
o    روش‌شناسی مردمی، پایه نظری دیدگاه نوین توسعه
              (فرهنگ توسعه (شماره 10)، بهمن و اسفند 1372)
o    دین و قشربندی اجتماعی
               (راهبرد، فصلنامه مركز تحقیقات استراتژیك (شماره 3)، بهار 1373)
o    درآمدی بر تحلیل جامعه‌شناختی فقر
               (كلمه، 1373)
o    امام (ره) و وحدت حوزه و دانشگاه
               (مجموعه مقالات مباحث نظری وحدت حوزه و دانشگاه، آذرماه 1374)
o    فلسفی اندیشی فضایی
               (فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 1374)
o    عاشورا و خرده فرهنگ‌ها (چكیده مقاله)
               (كنگره بین‌المللی امام خمینی و فرهنگ عاشورا، 1374)
o    خرده فرهنگها و وفاق اجتماعی
               (فصلنامه نقد و نظر تابستان و پاییز 1375)
o    جامعه مدنی، پیش شرطها و موقعیت آن در ایران (چكیده مقاله)
               (همایش جامعه مدنی دانشگاه علوم پزشكی شیراز، اسفند 1376)
o    امنیت ملی و بنیان‌های قدرت
               (همایش توسعه و امنیت عمومی (جلد دوم) اسفند 1375)
 
o    فضای مطلوب آزادی مطبوعات
               (فصلنامه رسانه، مركز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، 1375)
o    تأملی بر نقش نهادهای مردمی در همبستگی اجتماعی
               (مجموعه مقالات گرد‌هم‌آیی نهادهای مردمی و فرهنگ عمومی، مشهد، دی‌ماه 1376)
o    نقدی بر تئوری فربه تر از ایدئولوژی
               (كیهان فرهنگی، سال شانزدهم، 151 ، 1378)
o    جایگاه شوراها در امنیت ملی
               (امنیت، سال اول، شماره سوم، 1376)
o    خرده فرهنگ‌ها، مشاركت شورایی و وفاق اجتماعی
               (همایش شوراهای اسلامی و مشاركت مردمی، بهمن ماه 1377)
o    آزادی و دموكراسی در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
               (امام خمینی و حكومت اسلامی، فلسفه سیاسی (2)، كنگره امام خمینی و اندیشه حكومت اسلامی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، زمستان 1378.)
o    چالشهای اساسی وحدت حوزه و دانشگاه
              (مجموعه مقالات «دانشگاه ، جامعه و فرهنگ اسلامی» آذرماه 1378)
o    آزادی و عدالت (چكیده مقاله)
               (خلاصه مقالات همایش آزادی و تحقق آن در جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه  تربیت مدرس، اردیبهشت 1378)
o    نقش و جایگاه دولت در توسعه فرهنگی
                    (فصلنامه پژوهش، بهار و تابستان 1378، پژوهشكده علوم انسانی و اجتماعی)
o    آزادی در اندیشه امام خمینی (ره)
                (فصلنامه دانشگاه اسلامی، 1378)
o    جامعه مدنی و موقعیت آن در ایران
               (فرهنگ عمومی، بهار و تابستان 1378)
o    تأملی بر نقش نهادهای مردمی در همبستگی اجتماعی
               (نهاد‌های مردمی و فرهنگ عمومی (كتاب) معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و  ارشاد اسلامی، پاییز 1378)   
o    خرده فرهنگ ها، مشاركت و وفاق اجتماعی
               (فرهنگ، سیاست و توسعه در ایران امروز، مجموعه مقالات همایش ساماندهی                        فرهنگی، نشر دال، 1379)
o    ملاحظات روش‌شناسی در مطالعه اندیشه امام خمینی (ره)
                (هم‌اندیشی «روش‌شناسی مطالعه شخصیت و اندیشه امام خمینی (ره)، دانشگاه  امام حسین (ع) ، پژوهشكده علوم انسانی، آذرماه 1379) 
o    عدالت در اندیشه حضرت امیر (ع) (ارائه مقاله، تنها خلاصه مقالات چاپ شد)
               (كنگره امیر‌المومنین، دانشگاه گیلان، اسفند 1379)
o    مبانی نظری مسائل اجتماعی
               (همایش بررسی مسائل اجتماعی، ساری، اسفند‌ماه 1379)
o    اصلاحات و گروه‌های سیاسی
               (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، 1379، چاپ در كتاب چالشهای كنونی ایران، 1379)
o    نگاهی تطبیقی به عدالت اجتماعی در اندیشه حضرت امیر (ع)
              (مجموعه مقالات گرد‌‌هم‌آیی امام علی (ع)، فرهنگ عمومی و همبستگی اجتماعی، تهران: مؤسسه فرهنگی و انتشاراتی زهد، بهار 1380)
o    هویت ایرانی
               (گرد‌هم‌آیی علمی «جامعه، هویت كنونی و شاخص‌های آن»، اصفهان، 1380)
o    جدایی گزینی فضایی و پیامد‌های آن
               (همایش موازین توسعه و ضد توسعه فرهنگی اجتماعی شهر تهران، 1380)
o    رابطه هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان تبریز،مقاله مشترك
               (فصلنامه مطالعات ملی، پاییز 1381)
o    تبلور آرمان های پایه گذاران انقلاب در قانون اساسی( امام خمینی، شریعتی، بازرگان و  طالقانی) مقاله مشترک
                ( فصلنامه علمی- پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، زمستان 1381، شماره 44 و  45)
o    نقدی بر دیدگاه جان راولز
              (فصلنامه علوم سیاسی، شماره 25، بهار 1382)
o    ضرورت، اهداف و مبانی نقد در جمهوری اسلامی
              (فصلنامه علوم سیاسی، شماره 25، بهار 1382)
o    اسلام و جهانی شدن
               (جهانشمولی اسلام و جهانی سازی (1)، مجموعه مقالات شانزدهمین كنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، 1382)
o    سلسله یادداشت هایِ پژوهشی صبر در قرآن به مناسبت زلزله بم با همکاری همسر گرامی سرکار خانم زهرا کاظم پور فرد
               ( دی و بهمن ماه 1382)
o    وجوه نرم‌افزاری علم
               (درآمدی بر آزاد اندیشی و نظریه ‌پردازی در علم، دفتر اول، حوزه علمیه قم، 1383)
o    آسیب‌شناسی دانشگاه
              (درآمدی بر آزاد اندیشی و نظریه‌پردازی در علم، دفتر اول، حوزه علمیه قم، 1383)
o    مقدمه‌ای بر مجموعه مقالات همایش اسلام و توسعه اقتصادی
             (انجمن علمی اسلام و توسعه اقتصادی، اسفند‌ماه 1384)
o    تحریم اجتماعی؛ به سوی ارائه مدلی نظری، مقاله مشترک
         ( فصلنامه علوم انسانی، "جغرافیا و برنامه ریزی، علوم انسانی و اجتماعی  دانشگاه  تبریز"، بهار 1384، شماره 185)
o    چالش سنت – مدرنیته در مشروطه و انقلاب اسلامی (ارائه مقاله)
               (كنگره یكصدمین سال مشروطه، تهران، مجلس شورای اسلامی، 1385)
o    تبیین فلسفی انقلاب اسلامی بر اساس حكمت متعالیه
                    (همایش سیاست متعالیه از منظر حكمت متعالیه، دفتر اول، زمستان 1387)
o    مردم سالاری دینی به مثابه فلسفه سیاسی نوظهور
           (همایش سی‌امین سالگرد انقلاب اسلامی، دانشگاه صنعتی شریف و چاپ بخشی از آن در ویژه‌نامه‌های حضور و جام جم، 1387)
o    مبانی و قلمرو احیاگری دینی امام خمینی (ره)
               (دو فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه سیاسی سال چهارم، شماره اول بهار و  تابستان           1387                                                                 (
o    هندسه مدیریت در فرهنگ و تمدن شیعه با استفاده از راست مغزی و چپ مغزی، مقاله مشترك
               (فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت فرهنگی، بهمن ماه 1387)
o    راهبردهای اساسی کنترل فرهنگی در عصر جهانی شدن، مقاله مشترک
           (فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات دفاعی استراتژی، دانشگاه دفاع ملی، شماره 36، بهار  و تابستان 88)
o    ویژگی‌های فرهنگی و تمدنی شیعه
              (فصلنامه علمی – پژوهشی شیعه شناسی)
o    مبانی و چالش های اساسی رابطه اخلاق و سیاست
         (همایش صورت و سیرت انقلاب اسلامی.دانشگاه صنعتی شریف،1389)
o    پرسش های اساسی رابطه اخلاق و سیاست
              (دو فصلنامه علمی-تخصصی جستارهای سیاسی معاصر، سال اول،  شماره اول، بهار و  تابستان ١٣٨٩، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی              
o    دین، جهانی شدن و جوانان، فرصت ها و تهدید ها
              (چهارمین نشست گفتگوی دینی اسلام و کلیسای حواریون ارمنی، حوزه جاثلیقی سیلیسی ارامنه ـ آنطیلیاس، بیروت 29 الی 30 اردیبهشت ماه 1389)
o    مراتب نقد آرای محمد حسن نائینی بر لیبرالیسم، مقاله مشترک
              ( مطالعات تاریخ فرهنگی، بهار 89، سال اول شماره 3)
o    خاستگاه نظری ـ جامعه شناختی، کارکرد ها و ملزومات نظارت همگانی
              (دومین همایش نظارت همگانی، دانشگاه شهید بهشتی 1389)
o    امام خمینی، تحجر و اندیشه صدرایی
               (ویزه نامه روزنامه همشهری ،22بهمن 1389به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی)
o    دلایل نا کارآمدی تئوری پردازی در تحلیل انقلاب اسلامی، مقاله مشترک
              (فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، زمستان 89، شماره 23)
o    راهبرد سرمایه فرهنگی در هدایت نسل جوان، مقاله مشترک
              ( مطالعات راهبردی، اسفند 89، شماره112)
o    بررسی نقدهای سید احمد فردید بر لیبرالیسم و غرب، مقاله مشترک
               ( فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهش های فلسفی – کلامی، پاییز و زمستان 89، شماره 45) 
o    پیش فرض ها و رویکردهای نظری عدالت اجتماعی
              (مجموعه مقالات عدالت، دومین نشست اندیشه های راهبردی، اردیبهشت 1390)
o    باز خوانی هویت در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
               (همایش جای پا، دانشگاه تهران، 25 اردیبهشت 1390)
o    صلح در گفتمان ادیان شرقی
          (ویژه نامه تخصصی گفتگوی ادیان و فرهنگ ها در آسیا، شهریور 1390)
o    راهکارهای افزایش تأثیر گذاری عمومی پژوهش؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به مناسبت هفته پژوهش، 1390.
o    مفهوم آزادی و مناقشات آن
          (ارائه و چاپ در مجموعه مقالات آزادی، چهارمین نشست اندیشه های راهبردی، آبان ماه 1391)
o    آزادی در اندیشۀ مرحوم مطهری
           (مجموعه مقالات آزادی، چهارمین نشست اندیشه های راهبردی، آبان ماه 1391)
o    پیش فرض ها و رویکردهای جامعه شناختی و فلسفی نابرابری و عدالت اجتماعی
           (نشست گفتگوی ادیان با موضوع عدالت، رم، واتیکان، 30 آبان ماه 1391)
o    چند نکتۀ تربیتی به یاد استاد دکتر سید علی اکبر حسینی
          (همایش تعلیم و تربیت اسلامی، مبانی، اصول و منابع؛ با رویکرد معرفی و نقد  آثار سید علی اکبر حسینی، اسفند 1391)
o    اندیشه سیاسی امام خمینی و نسل سوم انقلاب اسلامی ایران، مقاله مشترک با علی اکبری معلم
      ( فصلنامه علوم سیاسی، سال پانزدهم، شماره 59، پاییز 1392)
o    توحید و حق انسان، مبنای تفاهم و  زبان مشترک و ضروری اسلام و مسیحیت. گفتگوی ادیان. سارایوو. خرداد 1393.
o    نقد روش شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقع گرایی انتقادی، مقاله مشترک با سید محمدرضا امیری طهرانی زاده
      ( فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، سال بیستم، شماره78، بهار 1393)
o    فلسفه اجتماعی هنر صدرایی، مقاله مشترک با محمد آقاسی
      (دو فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهشنامه تبلیغ و ارتباطات دینی، شماره 3،      پاییز و زمستان 1393)    
o    دین و جامعه در چرخش زمانی معاصر؛ عصر بازگشت خدا
     (فصلنامه علمی- پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی، سال دوم، شماره سوم، زمستان 1393)
o    رابطه اخلاق و سیاست از منظر حکمت متعالیه، مقاله مشترک با حسن روزبه
                 ( فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه، شماره 9،  تابستان۱۳۹۴)
o    تعامل دین و جامعه در چرخش زمانی معاصر، واقعیات و بایسته ها. گفتگوی ادیان. فرایبورگ، سویس. مهر 1394.
o    چند پرسش اساسی پیرامون فرهنگ و نظریه فرهنگ
     (دوفصلنامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی، دوره و شماره 2،1   (پیاپی4)، بهار 1394)


پ: ترجمه ها( مقالات)

o    طبقات اجتماعی در دوره پهلوی؛ اشرف و بنوعزیزی
             (فصلنامه راهبرد، شماره 2 ، زمستان 1372)
o    حكومت دینی، مردان جدید قدرت در ایران؛ احمد اشرف
             (مركز تحقیقات استراتژیك، 1372)
o    ترجمه سه فصل مربوط به دوركیم از كتاب «پیدایش نظریه‌ جامعه شناسی»، اثر جاناتان، اچ. ترنر
             (شیراز، انتشارات نوید، 1372)
o    هزینه‌های دگرگونی اجتماعی؛ اسیتون ویگو
            (فصلنامه راهبرد، شماره 3 ، 1373)
o    تحلیل طبقاتی و دیالكتیكهای نوسازی در خاور‌میانه؛ جیمزبیل
            (فصلنامه راهبرد، شماره 4 ، پاییز 1373)
o    چشم انداز‌های نظری نقش نخبگان دولت در توسعه آسیای جنوب شرقی؛ سید‌فرید‌العطاس
           (فصلنامه راهبرد، شماره 6 ، بهار 1374)
 
ت: سخنرانی‌ها و برگزاری کلاس های علمی

o    جامعه شناسی فقر
            (سمینار فقر‌زدایی، دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1375)
o    چگونگی مطالعه وضع فرهنگ عمومی
            (فصلنامه فرهنگ عمومی، 1377)
o    شورشهای شهری و امنیت داخلی
            (فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره مسلسل 7 ،‌8 بهار و تابستان 1379، پژوهشكده مطالعات راهبردی
o    آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی
           (پژوهشكده حوزه و دانشگاه 1379)
o    اصلاحات و گروه‌های سیاسی
           (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، 1379)
o    چهار جلسه سخنرانی و پاسخ به سؤالات «روش شناسی علوم اجتماعی»
          (پژوهشكده دین و اقتصاد، 1381)
o    كالبد شكافی نظریه اجتماعی
          (فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 16 ، تابستان 1381)
o    آسیب‌شناسی دانشگاه از منظر تولید دانش
          (دومین همایش دبیران هم‌اندیشی استادان، فصلنامه دانشگاه اسلامی، شماره 17، 1382)              
o    برگزاری های کلاسهای درسی نابرابری اجتماعی و جهانی شدن به ترتیب در پژوهشکده دین و اقتصاد و کانون اندیشه جوان در سال های 1382 -  1383
o    مطهری و روشنفكری در ایران
          (دانشگاه قم، 12 اردیبهشت 1385)
o    حقوق شهروندی
          (همایش دبیران علوم اجتماعی، زنجان، آبان 1385)
o    انجام سخنرانی های متعدد در محافل علمی و دانشگاهی  که به دلیل چاپ منقح و برگزیده آنها تا سال 1383 از ذکر آنها خودداری می شود
o    برگزاری کارگاه فلسفه علوم اجتماعی، ویژه استادان گروه فلسفه دانشگاه امام صادق(ع)، واحد خواهران، تابستان 1391
o    برگزاری کارگاه رئالیسم انتقادی، ویژه برخی از استادان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، بهار 1395

ث: گفتگو‌ها و میزگردها

o    تبادل فرهنگ‌ها، ضرورتها و دور‌نماها
            (فصلنامه مطالعات ملی، سال دوم، زمستان 1379)
o    جهانی شدن، چالشها و تعارضها
            (فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره مسلسل 13 ، 1380)
o    وضعیت تفكر در ایران
            (سروش اندیشه، سال اول، زمستان، 1380)
o    حدود دخالت حكومت در امور دینی
            (همایش دین، توسعه فرهنگی و برنامه سوم دی‌ماه 1380)
o    مسائل و مشكلات زنان، اولویت ها و رویكردها
            (مجموعه گفتگو‌های هم‌اندیشی بررسی مسائل و مشكلات زنان، دفتر مطالعات و   تحقیقات  زنان، چاپ سپهر، پاییز 1380)
o    انقلاب اسلامی و مشكله فقدان تئوری
      («كتاب» انقلاب اسلامی، چالشها و بحرانها، دفتر نشر معارف، پاییز 1381)
o    جامعه‌شناسی امنیت، مؤلفه‌ها و ریشه‌های تاریخی
      (فصلنامه راهبرد‌ ، 26 ،‌زمستان 1381)
o    آسیب شناسی انحرافات در حكومت دینی
      (كتاب زنان، فصلنامه شورای فرهنگی – اجتماعی زنان، شماره 18 ، زمستان 1381)
o    ویژگی‌های رویكرد اصلاح طلبانه
      («كتاب» مشروعیت اصلاحات و آینده آن، انتشارات همشهری، پاییز 1381)
o    جهانی شدن با كدام مبانی
      (دو ماهنامه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اندیشه حوزه، جهانی شدن (1) ، سال هشتم ، شماره ششم، تیر‌ماه 1382)
o  علاوه بر حضور در برنامه ها، نشست ها و میزگردهای تخصصی- معرفتی و سیاسی سیما، از جمله گستره شریعت، زاویه، پارک ملت، شناسنامه، دیروز، امروز، فردا، گفتگوی ویژه خبری، توقف ممنوع، دو نیم ساعت، زمرد و ... ، و نقد و ارزیابی دو سریال مدار صفر درجه و زیر تیغ شبکه یک، گفتگو‌های فراوانی با مطبوعات یومیه انجام شده است كه برخی از آنها به دلیل اهمیت به طور مستقل چاپ شده و در اینجا از ذكر آنها اجتناب می‌شود.
 
ج: نقدها

o    نقد پژوهش وسایل ارتباط جمعی و تغییر ارزشهای اجتماعی، فرامرز رفیع‌پور
     (نمایه پژوهش، بهار 1376)
o    چهره متغیر امنیت ملی
    (كتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 10 – 9 ، مرداد 1377)
o    شاهنامه فردوسی و فلسفه تاریخ ایران، مرتضی ثاقب‌فر
    (كتاب ماه علوم اجتماعی ، شماره 14 ،‌آذرماه 1377)
 
5. طرح‌ها

o    فضای مطلوب آزادی مطبوعات در ایران
      این طرح در سال 1375 انجام شد و نتیجه آن در فصلنامه رسانه نیز به چاپ رسید
o    ابعاد فرهنگی – اجتماعی طرح جامع تقسیمات كشوری
      این طرح در سال 1380 انجام شد و نتایج آن در اختیار وزارت كشور قرار گرفت
o    هویت شناسی مذهبی و باورهای دینی ایرانیان
      این طرح كماكان به صورت پروژه‌ای شخصی ادامه دارد، اما فاز اول آن به صورت یك پایان‌نامه (با راهنمایی اینجانب)، یك كتاب كوچك همراه با تعیین شاخصهایی برای هویت ملی تحویل وزارت  فرهنگ و ارشاد و اسلامی شده است.
 
6. سوابق تدریس

o    در سطح كارشناسی (مبانی جامعه‌شناسی، جامعه‌شناسی عمومی، جامعه‌شناسی سیاسی، تغییرات اجتماعی، نظریه‌های جامعه‌شناسی (1) و (2) و جامعه‌شناسی شهری)
o    در سطح كارشناسی ارشد (جامعه شناسی سیاسی، نظریه‌های جامعه‌شناسی، فلسفه علوم اجتماعی، فلسفه علم، جامعه شناسی علم، جامعه‌شناسی معرفت، جامعه‌شناسی شهری و مسائل فرهنگی ایران)
o    در سطح دكتری (جامعه‌شناسی سیاسی، جامعه شناسی قشر‌بندی و نابرابری های اجتماعی، نظریه‌های جامعه‌شناسی، فلسفه علوم اجتماعی، فلسفه سیاسی و نظریه‌های سیاست، نظریه‌های شهری، توسعه فرهنگی و جامعه شناسی فرهنگی ایران)
 
7. مراكز تدریس

   در مقطع كارشناسی به طور خاص دانشگاه باقر‌العلوم (ع)، دانشگاه دارالعلم مفید، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و دانشگاه شاهد
   در مقطع كارشناسی ارشد، دانشگاه‌های تربیت مدرس، صنعتی شریف، تهران،  شهید بهشتی، علامه طباطبایی، باقرالعلوم(ع)، امام صادق(ع)، تبریز و مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
  در مقطع دكتری، دانشگاه‌های تربیت مدرس، تهران، شهید بهشتی، باقر‌العلوم (ع)، صنعتی شریف، مؤسسه آموزشی و پرورشی امام خمینی (ره)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و جامعةالمصطفی(ص)8. عضویت در مجامع علمی

o    عضو هیأت مدیره انجمن علمی اسلام و توسعه اقتصادی
o    عضو هیأت امناء دانشگاه باقر‌العلوم (ع)
o    عضو هیأت امناء دانشگاه زابل
o    عضو هیأت تحریریه فصلنامه علوم سیاسی
o    عضو هیأت تحریریه فصلنامه كتاب زنان
o    عضو كمیته تأیید صلاحیت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی
o    عضو كمیته كمیسیون تلفیق دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
o    عضو هیأت حمایت از كرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره
o    عضو هیأت امناء مؤسسه حكمت و فلسفه
o    عضو  کارگروه نظام دانایی- سیاستگذاری فرهنگستان علوم
 
9. سابقه عضویت در مجامع ذیل:

o    ستاد بررسی متون درسی علوم اجتماعی
o    عضو هیأت داوران پژوهشهای نمونه سال
o    عضو هیأت داوران جشنواره خوارزمی
o    عضو هیأت داوران تعیین مجلات علمی – پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
o    عضو كمیسیون (2) شورای فرهنگ عمومی كشور
o    عضو شورای علمی – پژوهشی فرهنگ عمومی كشور
o    عضو هیأت داوران و دبیر كمیته جایگاه عوامل فرهنگی در توسعه اقتصادی اولین همایش علمی فرهنگی و توسعه
o    عضو كمیته علمی و هیأت داوران همایش امنیت عمومی و توسعه
o    عضو شورای برنامه‌ریزی معاونت پژوهشی وزارت ارشاد
o    عضو كمیته علمی پژوهشهای بنیادی وزارت ارشاد
o    عضو كمیته علمی همایش دانشگاه، جامعه و فرهنگ اسلامی
o    دبیر و رئیس كمیته علمی همایش روشنفكری در ایران
o    دبیر و رئیس كمیته علمی همایش موازین توسعه و ضد توسعه فرهنگی شهر تهران
o    دبیر كمیته علمی همایش «اسلام و توسعه اقتصادی، مبانی و مؤلفه‌ها»
o    عضو شورای راهبردی شبکه چهار
o    عضو هیأت علمی گروه اندیشه اجتماعی مسلمین جامعة المصطفی(ص)، شعبه تهران( کماکان ادامه دارد)
o    نماینده دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر( وزیر کشور، جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی) در امور   پژوهشی و عضو شورای تحقیقات دبیر خانه این ستاد
o    عضو شورای مشورتی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر( کماکان ادامه دارد)
o     عضو شورای سیاستگذاری و هماهنگی مرکز گفتگوی ادیان و تمدن های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی(کماکان ادامه دارد)
o    عضو هیآت  نظارت بر نشر کتاب در حوزه بزرگسالان شورای عالی انقلاب فرهنگی(کماکان ادامه دارد)
o    عضو حقیقی شورای فرهنگ عمومی کشور(کماکان ادامه دارد)

10. داور مجلات علمی

o    نامه علوم اجتماعی دانشگاه تهران
o    مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز
o    مجله شاهد
o    فصلنامه مدرس هنر
o    فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
o    فصلنامه مدرس
o    فصلنامه دانش سیاسی
o  فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی
 
11. مسئولیت‌ها:

o    نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس هفتم و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
o    عضو كمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی
o    مدیر گروه علم و دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ( تا پایان 1388)
o    مدیر گروه اندیشه شناسی متفكران مسلمان معاصر ( پایان مسئولیت)
o    مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقر‌العلوم (ع) ( پایان مسئولیت)
o    مدیر گروه مطالعات اجتماعی مركز تحقیقات استراتژیك (74 – 72)
o    مدیر كتابخانه مركزی دانشگاه تربیت مدرس (77 – 76)
o    مسئول گروه سیاست داخلی كمیسیون داخلی، دفاعی و امنیتی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت (79 – 77)
o    مدیر گروه فرهنگ، هنر و تاریخ شبکه یک سیما( 82 - 79)